Cestovní pojištění Neživotní pojištění Životní pojištění

Slovník pojištění II. (P–R)

Vyznejte se v pojistné smlouvě jako odborník. V seriálu Slovník pojištění vám představíme důležité pojmy, které se vám budou hodit – tentokrát od P do R. Teď už vás ve smlouvě nic nepřekvapí.

Peněžní rezervy

Jiná definice pro pojištění. Efektivní způsob tvorby a rozdělování finančních rezerv k zaplacení potřeb, které vzniknou z nahodilých událostí.

PIA (Mezinárodní pojišťovací tisk)

Sdružení s cílem vyměňovat si informace, články, dokumenty o pojišťovnictví mezi členskými časopisy z evropských zemí. PIA seskupuje novináře s odbornou specializací v pojišťovnictví.

Podpojištění

Stav, kdy je pojistná částka ve smlouvě nižší než hodnota pojištěného majetku. Nastává například ve chvíli, kdy pojistíte dům v hodnotě 10 milionů Kč jen na 1 milion Kč.

Pojistitel

Právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je pojišťovací činnost.

Pojistka

Písemná forma pojistné smlouvy.

Pojistná částka

Maximální limit plnění dohodnutý v pojistné smlouvě nebo určený právním předpisem. Může se určit na jednu pojistnou událost, na události ve stanoveném období nebo jako maximální částka plnění během trvání pojištění.

Pojistná doba

Časové období, na které je pojištění sjednané. Je ohraničená datem vzniku pojištění a datem jeho zániku. Může se dělit na pojistná období, která jsou rozhodná pro placení pojistného a pro případnou výpověď pojistné smlouvy.

Pojistná náhrada

Peněžní vyjádření škody, resp. újmy z pojistné události. Hradí ho pojišťovna na základě pojistné smlouvy. Výše pojistné náhrady se určuje podle likvidačních zásad pro jednotlivé druhy pojistných produktů a podle platných právních a celních přepisů.

Pojistná odvětví

Samostatné skupiny pojištění.

Pojistná rezerva u životního pojištění

Částka, kterou tvoří zaplacené pojistné včetně přiznaných podílů na zisku po odpočtu rizikového pojistného a nákladů pojišťovny připadajících na jednotlivá pojištění za uplynulou dobu.

Pojistná smlouva

Písemný právní dokument mezi pojistitelem a pojistníkem. Na jeho základě vzniká a trvá smluvní pojištění a jeho obsahem jsou smluvní ujednání a podmínky pojistného vztahu.

Pojistná událost

Nahodilá skutečnost, se kterou je spojena povinnost pojistitele plnit pojistnou smlouvu.

Pojistné (cena pojištění)

Cena, kterou platí pojistník za poskytnutou pojistnou ochranu. Obvykle se platí v předem dohodnutých intervalech: běžné pojistné (ročně, pololetně, čtvrtletně a měsíčně), jednorázové pojistné (za celou pojistnou dobu najednou).

 • Běžné – pojistné určené na dohodnuté pojistné období, kterým je obvykle 1 rok. Je důležitým bodem pojistné smlouvy. Je možné dohodnout roční, půlroční, čtvrtletní nebo měsíční pojistné období podle zvyklostí a podmínek jednotlivých pojišťoven.
 • Brutto – pojistné, které má pojistník platit jako cenu za poskytovanou službu.
 • Jednorázové – pojistné zaplacené najednou na celé období platnosti pojištění.
 • Netto – část brutto pojistného, která je v kalkulaci určená podle výpočtu rizika.
 • Nezasloužené (pojistné na budoucí období) – pojistné, které nepatří pojišťovně v době jeho zaplacení. Jedná se o případ, kdy pojišťovna přijme pojistné, které se vztahuje k jinému účetnímu období, než ve kterém bylo zaplaceno. Tato část pojistného se účtuje jako rezerva na pojistné budoucích období.
 • Področní – pojistné stanovené na kratší pojistné období, než je 1 rok.
 • Předepsané – pojistné, které je stanovené na dohodnuté pojistné období. Nezaplacením ve stanovené lhůtě pojištění zaniká a pojišťovna má nárok na dlužné pojistné.
 • Zasloužené – pojistné, které pojišťovna získá jako předepsané pojistné a které patří do daného účetního období.

Pojistné období

Časový úsek, na který je potřeba ve stanovených termínech platit pojistné. Pojistné období je dohodnuté v pojistné smlouvě nebo stanovené právním předpisem.

Pojistné plnění

Finanční nebo naturální náhrada pojišťovny, která vzniká na základě pojistné smlouvy při pojistné události. Pojistné plnění má pokrýt škodu, kterou pojišťovna vyčíslí nebo která je dohodnutá v pojistné smlouvě. Pojistné plnění pojišťovna poskytne pojištěnému (nebo poškozenému) za pojistnou událost, která splňuje podmínky dohodnuté v pojistné smlouvě nebo podmínky zákona. Jinak jde také o pojistnou náhradu.

Pojistné podmínky specifické

Podmínky, které se liší od všeobecných podmínek. Jde je individuálně domluvit v pojistné smlouvě. Toto platí pro smluvní pojištění.

Pojistné podmínky všeobecné

Podmínky, které všeobecně vymezují způsob pojišťování pro určitý druh pojištění a bývají součástí pojistné smlouvy.

Pojistné právo

Souhrn právních norem v obecně závazných předpisech, které se týkají pojištění a pojišťovnictví. Dělíme ho na veřejné pojistné právo a soukromé právo.

Pojistné právo soukromé

Souhrn právních norem, které upravují specifika pojištění a pojišťovnictví a liší se nad rámec obecné právní úpravy.

Pojistné právo veřejné

Vyjadřuje a zabezpečuje především zájmy státu. Týká se hlavně pojišťovnictví jako systému a pravidel provozování této činnosti a podmínek podnikání v pojišťovnictví, státního dozoru.

Pojistné rozpravy

Časopis českého pojišťovnictví, zaměřený především na rozvíjení teoretických znalostí. Vydavatelem je Česká asociace pojišťoven.

Pojistník (pojištěnec)

Fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela pojistnou smlouvu s pojistitelem. Má za povinnost platit pojistné a má práva, která jsou stanovena v pojistné smlouvě.

Pojistný kmen

Soubor uzavřených pojistných smluv, které má komerční pojišťovna ve své správě.

Pojistný obzor

Odborný časopis, který vydává Česká asociace pojišťoven. Přináší teoretické i praktické poznatky, poskytuje informace o situaci na domácím pojistném trhu, ale i o trzích zahraničních, věnuje se vzdělávání, propagaci apod.

Pojistný trh

Společenské prostředí nebo území, na kterém se střetává nabídka a poptávka po pojistné ochraně. Snahou všech komerčních pojišťoven je prosadit se na tomto trhu a dosáhnout významného postavení. Pojistný trh ovlivňuje stát prostřednictvím právních norem a svých orgánů státní správy, pojistitele, pojistníky, zajistitele, zprostředkovatele, asociace. Trh aktivně působí na kvalitu a rozsah pojišťovacích služeb a jejich cenu.

Pojistný trh investiční

Segmentace pojistného trhu – investování dočasně volných peněžních prostředků. Investování je možné prostřednictvím bankovních depozit, cenných papírů, nemovitostí, cenných sbírek atd.

Pojistný trh věcný

Segmentace pojistného trhu – nabídka a poptávka po pojištění a zajištění. Tento trh můžeme dále členit podle předmětu pojištění a zajištění (životní a neživotní pojištění) a podle subjektů ovlivňujících trh (komerční pojišťovny, zajišťovny, pojistníci, pojištění, zprostředkovatelé, dozor v pojišťovnictví, stát, asociace a další subjekty pojistného trhu).

Pojistný vztah

Právní vztah, který vzniká na základě pojistné smlouvy mezi pojistitelem a pojistníkem. Vztah, který by měl být založen na korektnosti a vzájemné důvěře.

Pojištění

Pomoc v nouzi. Z hlediska ekonomického to znamená vytvářet z příspěvků zájemců o pojištění (pojistníků) rezervy, které slouží k náhradám škod nebo k úhradě potřeb, které vzniknou pojištěným z nahodilých událostí. Jde o právní vztah mezi pojistitelem a pojistníkem. Základním účelem pojištění je zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky způsobené nahodilými událostmi.

 • Klasifikace – třídění pojištění a pojistných produktů na základě různých kritérií. Podle EU se pojištění dělí na životní a neživotní, podle občanského zákoníku na pojištění majetku, pojištění odpovědnosti a pojištění osob.
 • Konec – termín (datum a čas), ve kterém pojištění zaniká. Je důležitý z hlediska vzniku a zániku práv pojištěného na pojistné plnění a práv pojišťovny na úhradu pojistného.
 • Neživotní – všechna pojištění, která nemají charakter životního pojištění. Jedná se o pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění úrazu. Pojistné plnění se hradí na základě přímého projevu rizika po pojistné události (proto riziková pojištění).
 • Počátek – termín (datum a čas), od kterého pojištění nabývá právní moc a začíná se poskytovat pojistná ochrana.
 • Rezervotvorné (životní) – životní pojištění, ve kterém se vytváří rezerva na výplatu pojistné částky v případě dožití nebo úmrtí pojištěného. Pojistná částka bude vždy vyplacená (nebo dohodnutý důchod).
 • Rizikové (neživotní) – pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, úrazu, případně pojištění jiných zájmů. Charakteristickým rysem je, že není zřejmé, jestli daná událost vznikne, kdy a v jaké rozsahu.
 • Smluvní – pojištění vznikající a zakládající se na uzavření písemné pojistné smlouvy.
 • Šomážní – pojištění ztrát způsobené přerušením provozu. Pojistná ochrana se vztahuje na majetkové škody (peněžní újmy), které nejsou zahrnuty ani do jediného věcného pojištění. Týká se úplného nebo částečného přerušení provozu (živelní událost, poškození strojů…), při kterém nemůže pojištěný produkovat zisk. Z pojištění se hradí ztráty na zisku a náklady nevyhnutelné během úplného nebo částečného zastavení provozu v důsledku události uvedené v pojistné smlouvě.
 • Zákonné – pojištění vyplývající ze zákona, které se orientuje na poskytnutí pojistného plnění poškozenému za škodu, za kterou odpovídá pojištěný.
 • Životní – samostatné pojistné odvětví, které se orientuje na riziko dožití nebo úmrtí nebo jejich kombinaci. V každém případě pojišťovna vyplatí pojistné plnění.

Pojištěný (pojištěnec)

Fyzická nebo právnická osoba, v jejíž prospěch se uzavírá pojistná smlouva (může být shodná s pojistníkem).

Pojišťovací agent

Fyzická nebo právnická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví za základě  smlouvy s osobou, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy.

Pojišťovací činnost

Předmět podnikání v komerční pojišťovně. Tato činnost zahrnuje uzavírání pojistných smluv, správu pojištění, pojistná plnění, marketingovou činnost, zajišťovací činnost, zábrannou činnost aj.

Pojišťovací makléř

Fyzická nebo právnická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy s osobou, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy. Zprostředkovatel bývá zmocněncem jedné, nebo druhé strany (pojistníka, nebo pojistitele).

Pojišťovnictví

Specifické nevýrobní odvětví v ekonomice, které se zabývá pojišťovací, zajišťovací a zábrannou činností. Podle právních předpisů můžou pojišťovny vykonávat i jinou podnikatelskou nebo investiční činnost. Pojišťovnictví se zabývá pojistnou ochranou, úhradou pojistných událostí aj.

Poškozený

Ten, kdo utrpěl škodu, za kterou podle platných právních předpisů odpovídá někdo jiný. U odpovědnosti se mluví o tzv. „třetí osobě“.

Právní ochrana zájmů klientů

Státní dozor v pojišťovnictví si klade za cíl maximální zabezpečení ochrany spotřebitele pojišťovacích služeb, který je zároveň vyvážen komerční svobodou nabídky a výběru těchto služeb.

Principy pojištění

 • Neekvivalentnosti – pojistné plnění není závislé na výši zaplaceného pojistného. Pojistné plnění nebo pojistná náhrada může být vyšší nebo menší než zaplacené pojistné.
 • Podmíněné návratnosti – pojistné plnění se poskytne pojištěnému pouze v případě, že nastala pojistná událost na základě podmínek stanovených v pojistné smlouvě nebo pojistnými podmínkami.
 • Solidárnosti – pojistníci placením pojistného přispívají k tvorbě technických rezerv. Současně respektují, že pojistná plnění se poskytuje jen těm, kterým nastala pojistná událost.

Proporcionální zajištění

Zavazuje pojistitele k zajištění a zajistitel musí akceptovat přijatý podíl na rizicích. Tím se zajistitel proporcionálně podílí na pojistném, škodách a dalších výdajích, které vzniknou pojistiteli.

Provize (produkční nebo inkasní odměna)

Odměna obchodnímu zástupci nebo jinému zprostředkovateli obchodu za činnost spojenou s uzavřením obchodu. V pojišťovnictví se jedná o odměňování pojišťovacích zprostředkovatelů, agentů a pojišťovacích makléřů, kteří uzavírají pojistné smlouvy a vykonávají údržbu pojištění.

Provoz pojištění

Souhrn činností, které souvisí s evidencí a správou pojistných smluv a zajištěním inkasa pojistného (evidence smluv, aktualizace stavu, spárování plateb, storna, archivace).

Prvopojistitel

Právnický subjekt, který převzal pojistné riziko, potvrdil pojistné podmínky a začátek pojištění v pojistné smlouvě.

Předepsané pojistné

Pojistné, které je stanovené na dohodnuté pojistné období. Neuhrazením ve stanovené lhůtě zaniká a pojišťovna má nárok na dlužné pojistné. Jedná se o ukazatel úrovně, obsahu a rozsahu pojistného trhu. Je jedním z ukazatelů výkonnosti komerční pojišťovny.

Připojištění

Rozšíření základního pojištění o další rizika nebo místní platnost pojištění. Jedná se např. o připojištění motorového vozidla při cestách do zahraničí.

Retrocese

Opakované zajištění. Zajistitel, který převzal část rizika do zajištění, postupuje část rizika dalšímu zajistiteli nebo zajistitelům.

Riziko

Možnost poškození nebo ztráty – majetkové, finanční, morální nebo zdravotní. Můžou být nahraditelné, ale existují i takové, které nahradit nelze. Zároveň je přirozenou snahou tato rizika minimalizovat.

Rozdrobení rizika

Jedna z úloh, kterou plní zajištění. Pojistitel se zbavuje části rizika, jehož pojistná částka je vyšší, než je ochotný přijmout na vlastní vrub. Zajištění tak rozdrobí rizika a rozloží i náhrady škod podle podmínek a podílu uvedeného v zajistné smlouvě.

Rubriky

Cestovní pojištění FinGO informuje Hypotéky Investice Napsali o nás Neživotní pojištění Osobní finance Tiskové zprávy Životní pojištění

Mohlo by se Vám také líbit

Nejčtenější články

Nejnovější články

  Hypotéky

  Hypotéky

  Investice

  Pojištění majetku

  Investice

  Hlídací rybička

  Odhad nemovitosti

  Odhad nemovitosti