Cestovní pojištění Neživotní pojištění Životní pojištění

Slovník pojištění I. (A–O)

Vyznejte se v pojistné smlouvě jako odborník. V tomto seriálu Slovník pojištění vám představíme všechny pojmy, které potřebujete znát – tentokrát od A do O. Teď už vás ve smlouvě nic nepřekvapí.

All risk pojištění

Pojištění pokrývající všechna rizika, které pojištěný má nebo při vykonávání dané činnosti ohrožují jeho, jeho majetek a jiné zájmy. Jedná se o náročné pojištění, které vyžaduje dokonalé posouzení rizikovosti klienta.

Asistenční služba

Jedná se o komplexní pomoc klientům, kteří se dostanou do nesnází při cestování nebo pobytu mimo své trvalé bydliště. Spadá sem například oprava motorového vozidla nebo obstarání právních služeb.

Asociace pojišťoven

Dobrovolné sdružení pojišťoven, které zastupuje zájmy členských pojišťoven při jednáních s orgány státní správy a zahraničními partnery. Navíc koordinuje a metodicky pomáhá při řešení společných odborných problémů.

Atomový pool

Sdružení pojistitelů nebo zajistitelů s cílem spojit finanční zdroje pro případ krytí atomového rizika. Zřizuje se nejdříve na národní úrovni, až pak se stává členem mezinárodního sdružení.

Bezeškodní průběh

Časové období vymezené trváním vztahu mezi klientem a pojišťovnou, v němž nedošlo k pojistné události zaviněné pojistníkem.

Bonus (sleva)

Poskytnutí dobropisu zákazníkovi za splnění stanovených nebo dohodnutých podmínek. V pojištění jde o slevu na pojistném za příznivý škodový průběh.

Bordro

Přehled o počtu pojistných událostí a vyplacených pojistných plnění ve sledovaném období pro potřeby zajistitele. Přehled závisí na obsahu pojistné smlouvy.

CEA (Evropský pojišťovací výbor)

Dobrovolné mezinárodní sdružení asociací pojišťoven. Podmínkou členství je národní asociace, která sdružuje více pojišťovacích společností v dané zemi. CEA vykonává činnost prostřednictvím sekretariátu a dobrovolných odborných komisí. Všechny direktivy EU, které se týkají pojišťovnictví, se vydávají ve spolupráci s CEA. Sídlem CEA je Paříž, pracoviště je v Bruselu.

Cedent (pojistitel)

Osoba, která cesí převedla svoji pohledávku na někoho jiného. V pojišťovnictví se jedná o pojistitele, který převádí na jiného pojistitele nebo zajistitele celé riziko nebo jeho část.

Certifikát havarijní

Potvrzení o příčinách a rozsahu škody, která vznikla při přepravě zboží.

Cese

Postoupení věci, práva a pohledávky věřitele jiné osobě. V pojišťovnictví se jedná o operaci, na jejímž základě pojistitel převede na jiného pojistitele celé riziko nebo jeho část.

Cesionář (postupník)

Osoba, na kterou cedent převedl svoji pohledávku vůči dlužníkovi.

Česká asociace pojišťoven (ČAP)

Zájmové sdružení vytvořené k zabezpečení zájmů klientů, pojišťoven a zajišťoven a na podporu vzájemné spolupráce. ČAP zahájila činnost 1. 1. 1994 a v současnosti sdružuje řádné a přidružené členy. Podíl členských pojišťoven ČAP na celkovém předepsaném pojistném v ČR je téměř 98 %.

Česká kancelář pojistitelů (ČKP)

Hlavním úkolem je zabezpečit splnění závazků za škody, které způsobili řidiči ČR v zahraničí, a projednávat případy, které vznikly na našem území cizími vozidly. Jejími členy jsou povinně všechny komerční pojišťovny, které poskytují toto pojištění. Mezi další úkoly patří správa garančního fondu, vedení statistiky, podílení se na zábranné činnosti, spolupráce se státními orgány.

Dlouhodobé pojištění

Pojištění sjednané na dobu delší než 1 rok.

Doklad o pojištění

Písemné potvrzení o uzavření pojištění, které pojišťovna musí vydat pojistníkovi.

Dozor v pojišťovnictví

Státní dozor nad finančním trhem v ČR – tedy i pojišťovnictvím – drží Česká národní banka.

Družstevní pojišťovna

Jedna z právních forem podnikatelského subjektu, který vykonává pojišťovací činnosti.

Dynamizace pojištění

Možnost zvýšit pojistné a pojistné částky ke dni výročí pojištění podle vývoje inflace.

Evropské direktivy

Právní dokumenty Evropské unie, které mají ráz metodických postupů na řešení jednotlivých ekonomických, právních a jiných problémů. Jednotlivým členským zemím se v nich doporučuje úprava právních předpisů v souladu s těmito direktivami. V oblasti pojištění bylo vydáno několik direktiv, které se orientují na jednotlivé oblasti činnosti pojišťoven. Mezi nejdůležitější patří direktivy pro životní pojištění, pro neživotní pojištění, pro zprostředkovatele a pro účetnictví.

Franšíza

Suma, do jejíž výše pojišťovna neposkytuje žádné pojistné plnění. Pokud je pojistné plnění vyšší než dohodnutá franšíza, pojistné plnění dostanete v plné výši. Franšíza se stanoví ve smlouvě. Druhy franšízy:

 • Nepodmíněná – v každém případě se odpočítává z náhrady škody. V ČR je totožná se spoluúčastí.
 • Odečítací (excedentní) – pojišťovna při nižším plnění, než je stanovená franšíza, neposkytuje náhradu vůbec. Pokud je náhrada vyšší než sjednaná franšíza, uhradí pojišťovna jen rozdíl mezi celkovou škodou a franšízou.
 • Podmíněná (integrální) – pojišťovna neposkytuje pojistné plnění, pokud náhrada dosahuje výše dohodnuté franšízy. Jestliže je náhrada vyšší než sjednaná franšíza, poskytuje plnění v plné výši bez jakékoliv srážky.

Frekvence placení pojistného

Domluvená četnost plateb pojistného – roční, pololetní, čtvrtletní nebo měsíční.

Garanční fond

Fond vytvořený na specifické účely jako rezerva. V komerčních pojišťovnách se vytváří jako rezerva na smluvní povinné pojištění odpovědnosti za škodu. Hradí se z něj mimo jiné i škoda, kterou způsobil a odpovídá za ni neznámý pachatel. Případně pachatel, který nezaplatil pojistné nebo se neví, ve které pojišťovně pojistné platil.

Investiční činnost

Cílem finančních a investičních aktivit je zhodnocení kapitálu, který komerční pojišťovna vlastní nebo spravuje. Musí investovat tak, aby kdykoli mohla dostát svým závazkům vůči pojištěncům a aby její portfolio prostředků bylo ochráněno v případě nepříznivých událostí na peněžním a kapitálovém trhu.

Kalkulační vzorec

Slouží pro výpočet pojistného.

Kargo (pojištění přepravy zboží)

Pojištění přepravy zboží a věcí pro případ poškození nebo zničení během přepravy různými dopravními prostředky.

Kasko (havarijní pojištění)

Pojištění dopravního prostředku pro případ jeho poškození nebo zničení.

Klient

Zákazník, kterému pojišťovna poskytuje službu.

Komerční pojišťovna

Pojišťovna, jejímž předmětem podnikání je pojišťovací činnost. Jejím cílem je poskytování služeb, dosažení zisku a významného postavení na trhu.

Krátkodobé pojištění

Pojištění sjednané na dobu kratší než 1 rok.

Likvidace pojistné události

Soubor činností, které souvisí s vyřizováním pojistné události. Zahrnuje šetření jestli bude pojišťovna plnit a v jakém rozsahu. Dále zahrnuje registraci, ověření, výpočet, výplatu a všechny další administrativní kroky spojené s likvidací.

Likvidátor pojistných událostí

Pracovník pojišťovny nebo jí pověřený expert, jehož úlohou je zjišťovat rozsah i příčiny pojistných událostí a vyčíslovat pojistná plnění. Jedná se o profesi, která vyžaduje vědomosti z pojišťovnictví, ale i odborné znalosti jiných oblastí, ekonomiky, tvorby cen, právních předpisů a z oblasti etiky a taktiky přístupu ke klientovi.

Lom strojů (pojištění strojů a strojních zařízení)

Produkt majetkového pojištění, z něhož pojišťovna hradí všechny škody způsobené na strojích a strojních zařízeních. Nepatří sem škody způsobené korozí a poškození gumových obručí běžným provozem, těsnění apod. Obyčejně se kombinuje s živelným pojištěním a pojištěním škod způsobených přerušením provozu strojů a strojních zařízení.

Loyd’s

Největší a nejstarší pojišťovací společnost na světě, která vznikla v 17. století v Londýně.

Malus

Jde o opak bonusu, tedy o přirážku ke stanovenému pojistnému. Nejčastěji se jedná o přirážku za nepříznivý škodový průběh v předcházejícím období.

Nahodilá událost

Skutečnost, která vznikne náhle a neočekávaně. Událost může nastat, ale není jisté, jestli v době trvání pojištění vůbec nastane. Z nahodilé události se stane pojistná událost jen v případě, že splní všechny pojistné podmínky příslušného pojištění.

Následné pojistné

Druhá a každá další platba pojistného.

Neproporcionální zajištění (škodní)

Zajistitel zaplatí pojistiteli všechny škody, které překročí určitý limit vlastního vrubu specifikovaného pojistitelem. Tento limit se vypočítá na základě analýzy pojistného kmene, který má být zajištěný.

Nová hodnota

Potřebná částka na znovupořízení dané věci.

Obchodní plán

Finanční vyjádření konkrétní obchodní činnosti – vynaložené náklady a dosažený zisk.

Obchodní služba

Jedna z distribučních cest komerční pojišťovny. Prostřednictvím obchodní služby se zprostředkovává obchod (následně i servis) mezi pojišťovnou a klientem. Mezi pracovníky obchodní služby patří zaměstnanci a zprostředkovatelé.

Obmyšlená osoba

Osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného.

Odkupné (odbytné – u majetku)

Část technické rezervy u životního pojištění. Vyplácí se pojištěnému v případě, že dojde ke zrušení životního pojištění před ukončením pojistné doby. Tato částka se většinou snižuje o náklady za předčasné ukončení platnosti pojištění.

Odpovědný pojistný matematik

Fyzická osoba zapsaná v seznamu odpovědných pojistných matematiků. Kontroluje správnost rozdělení výnosů, sazeb pojistného, technických rezerv, míry solventnosti, pojistné matematické metody používané při provozování pojištění. Potvrzuje správnost vykazovaných údajů. Pojišťovna nebo zajišťovna musí matematikovi zajistit přístup k informacím o jejich činnosti.

Oprávněná osoba

Fyzická nebo právnická osoba, které vznikne právo na pojistné plnění.

Rubriky

Cestovní pojištění FinGO informuje Hypotéky Investice Napsali o nás Neživotní pojištění Osobní finance Tiskové zprávy Životní pojištění

Mohlo by se Vám také líbit

Nejčtenější články

Nejnovější články

  Hypotéky

  Hypotéky

  Investice

  Pojištění majetku

  Investice

  Hlídací rybička

  Odhad nemovitosti

  Odhad nemovitosti