Cestovní pojištění Neživotní pojištění Životní pojištění

Slovník pojištění III. (S–Z)

souhrn pojištění

Vyznejte se v pojistné smlouvě jako odborník a nenechte se zaskočit neznámými slovíčky. Ve třetím díle seriálu Slovník pojištění se zaměříme na pojišťovací pojmy z konce abecedy – tedy od S do Z.

Samopojištění

Proces, při kterém si člověk vytváří vlastní zdroje na pokrytí neočekávaných ztrát – například úspory. Případně tyto neočekávané ztráty kryje pomocí úvěru.

Sazba pojistného

Relativní vyjádření ceny pojistného rizika. Obvykle se uvádí v promile nebo v procentech z pojistné hodnoty. Někdy se stanovuje v absolutní hodnotě v korunách, a to hlavně v krátkodobém pojištění.

Smluvní ujednání

Závazná ustanovení, která specifikují Všeobecné pojistné podmínky a zahrnují i platné odchylky a doplňky.

Solventnost

Dostatek volných finančních prostředků na krytí všech potřeb a závazků v daném čase. V pojišťovnictví se posuzuje okamžitá likvidita – ta se určuje množstvím disponibilních technických rezerv a testem solventnosti (schopností krýt budoucí závazky).

Soupojištění

Primární rozdělení rizika. Jeho podstatou je rozdělení rizika mezi několik pojistitelů, kteří odpovídají za své podíly.

Specifické pojistné podmínky (smluvní ujednání)

Konkrétní pojistné podmínky pro daný pojistný produkt. Vycházejí ze všeobecných pojistných podmínek, které dále specifikují. Jde hlavně o různé výluky v konkrétním pojištění.

Spoluúčast

Hodnota, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Obvykle je ve smlouvě stanovená fixní částkou nebo procentem.

Sponzorská činnost

Sponzorskou činností získává komerční pojišťovna svou image. Jde o podporu jiné činnosti, například zdravotnictví, kultury nebo školství.

Správa pojištění

Soubor pracovních postupů, které směřují k udržení a aktualizaci stavu pojistných smluv.

Storno

Předčasné ukončení pojištění.

Škoda

Poškození majetku, zdraví nebo jiných zájmů vyjádřené v penězích. Pojistnou událostí se stává, jen pokud škoda vznikne při události, která je uvedená mezi riziky v pojistné smlouvě.

Škodní událost

Skutečnost, ze které vzniká škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události.

Škodovost

Poměr mezi výší poskytnutých pojistných plnění a výší předepsaného pojistného nebo kmenového pojistného. Udává se v procentech. Měla by být menší než netto pojistné v procentech a rozhodně by neměla dosahovat 100 % pojistného. V případě, že je vyšší než netto pojistné nebo dokonce jako brutto pojistné, jde o ekonomicky nevyrovnané pojistné a pojišťovně vytváří ztrátu.

Technické rezervy

Daňově uznané volné finanční prostředky určené k využití v budoucím účetním období. Smyslem je zamezit zkreslení hospodářského výsledku pojišťovny. Pojišťovna musí vytvářet technické rezervy, které jsou určené k plnění závazků vzniklých z pojištění. Jde o závazky, které jsou pravděpodobné nebo jisté, ale není jistá jejich výše a okamžik vzniku. Výši technické rezervy pojišťovně stanovuje zákon podle toho, jestli nabízí životní nebo neživotní pojištění.

Technická úroková míra

Zaručený podíl na výnosech z finančního umístění v životním pojištění.

Ukazatelé úrovně pojistného trhu

Slouží k hodnocení pojistného trhu – hodnotí obsah, rozsah, efektivnost. Tyto ukazatele je potřeba vybírat tak, abychom mohli trh hodnotit komplexně a zároveň se jednalo o ukazatele využívané ve vyspělých ekonomikách. Patří mezi ně předepsané pojistné, pojistné plnění, škodovost, pojištěnost, koncentrace pojistného trhu, počet komerčních pojišťoven, počet uzavřených pojistných smluv, průměrné pojistné na jednu pojistnou smlouvu atd.

Územní platnost

Území, na kterém platí povinné pojištění. Je vymezené vyhláškou Ministerstva financí ČR a zelenou kartou.

Vinkulace

Vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného. Pojišťovna se potvrzením vinkulace zavazuje, že nevyplatí pojistné plnění z případné škody pojištěnému, ale jiné osobě. Provádí se hlavně u pojištění majetku a havarijního pojištění. Je ale možná i jinde, například u pojištění pohledávek.

Všeobecné pojistné podmínky

Obecné podmínky pro jednotlivá pojistná odvětví nebo pojistné druhy. Určují způsob uzavření pojistné smlouvy, začátek, dobu a ukončení pojištění, výluky z pojištění, předmět pojištění, způsob a termíny placení pojistného, podmínky poskytnutí pojistného plnění.

Výkyvová (bezpečnostní) přirážka

Sazba orientovaná na případné náhlé výkyvy škodního průběhu. Může jít o výkyvy od průměrných hodnot v počtu událostí nebo v rozsahu ztrát, které způsobí jedna událost. Je zakomponovaná přímo do pojistného.

Výluky z pojištění

Věci nebo rizika, které jsou vyňaty z pojistného krytí. Škody na nich nebo jimi způsobené pojišťovna neproplácí. Některé z nich není možné připojistit za zvýšené pojistné.

Výpověď

Písemná žádost o ukončení smlouvy. Podmínky předložení a akceptace stanoví Všeobecné pojistné podmínky.

Zábranná činnost

Činnost pojišťovny, která prosazuje preventivní opatření ke snižování rizika a rozsahu škod. Finanční příspěvky a úvěry se použijí na preventivní opatření, zařízení, výchovu nebo propagační činnost.

Zajistitel (cedent)

Právnická osoba, která dostala povolení k provozování zajišťovací činnosti.

Zajistné

Odměna zajistiteli za převzetí rizika. Výše zajistného je částí pojistného těch smluv, které jsou předmětem zajistné smlouvy. Součástí zajistného je zajišťovací provize.

Zajištění a zajišťovací činnost (cese)

Jde o samostatnou oblast pojišťovnictví, vlastně „pojištění pojišťovny”. Základem zajišťovací činnosti je rozklad rizika a zmenšení dopadu na pojistně-technické rezervy. Pojistitel (cesionář) přenáší část svého rizika na zajistitele, který za úplatu (zajistné) tuto část rizika přebírá. Zajištění je právní vztah, který vzniká mezi pojistitelem a zajistitelem.

Zajištění poolové

Dočasné dohody pojistitelů, které mají charakter zajištění. Jejich cílem je soustředit kapacitu k pokrytí velkých rizik katastrofické povahy nebo zvláštního charakteru. Všichni členové vkládají celé pojistné nebo jeho část do společného fondu. Všichni se pak podílejí na vzniklých škodách takovým dílem, jaký byl jejich vklad, případně jiným dohodnutým dílem.

Zajištění reciproční

Vzájemný vztah mezi partnery, kdy každá ze stran jednou vystupuje jako pojistitel a podruhé jako zajistitel.

Zajišťovací provize

Část zajistného – příspěvek zajistitele pojistiteli na úhradu jeho správních nákladů. Tento příspěvek je dán procentem (většinou 5–35 %), které bývá pevné, ale existuje i pohyblivá sazba.

Zajišťovací smlouva

Smlouva mezi pojistitelem a zajistitelem, která musí mít písemnou podobu. Předmětem této smlouvy je zajištění. Uzavřením této smlouvy se rozumí realizace nákupu a prodeje zajistné ochrany za předem stanovených podmínek.

Zajišťovna

Podnikatelský subjekt, který vykonává zajišťovací činnost.

Základní kapitál komerční pojišťovny

Hmotný a nehmotný kapitál a zásoby. Kapitálová vybavenost ovlivňuje bezpečnost provozování podnikatelské činnosti. Proto jsou požadavky na základní kapitál odstupňované podle provozování pojistných odvětví. Stanovené limity se můžou upravit na základě prováděcí vyhlášky Ministerstva financí ČR – hlavně kvůli jejich znehodnocení inflací.

Zákonný zástupce

Osoba, která je oprávněná jednat za osobu, jejíž způsobilost je právně omezená.

Zelená karta

Zvláštní potvrzení o platnosti smluvního povinného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla v zahraničí.

Zprostředkovatel

Fyzická nebo právnická osoba, která vykonává zprostředkovatelskou činnost směřující k uzavření smlouvy mezi pojistitelem a třetí osobou. Rozlišujeme zprostředkovatele závislého (obvykle pracuje pro jednu pojišťovnu) a nezávislého (není vázaný na konkrétní pojišťovnu). Zprostředkovatel vykonává svou činnost za provizi (odměnu), která je zakalkulovaná v pojistném. Zprostředkovatelem je pojišťovací agent, pojišťovací makléř nebo zajišťovací makléř.

Způsob placení pojistného

Forma provedení platby – bezhotovostní, poštovní poukázkou apod.

Rubriky

Cestovní pojištění FinGO informuje Hypotéky Investice Napsali o nás Neživotní pojištění Osobní finance Tiskové zprávy Životní pojištění

Mohlo by se Vám také líbit

Nejčtenější články

Nejnovější články

  Hypotéky

  Hypotéky

  Investice

  Pojištění majetku

  Investice

  Hlídací rybička

  Odhad nemovitosti

  Odhad nemovitosti